Publications

 1. TMC
  Optimizing Cross-Line Dispatching for Minimum Electric Bus Fleet
  Chonghuan Wang, Yiwen Song, Guiyun Fan, Haiming Jin, Lu Su, Fan Zhang, and Xinbing Wang
  IEEE Transactions on Mobile Computing 2021
 2. INFOCOM
  Minimizing Entropy for Crowdsourcing with Combinatorial Multi-Armed Bandit
  Yiwen Song, and Haiming Jin
  In IEEE Conference on Computer Communications 2021
 3. INFOCOM
  Towards Minimum Fleet for Ridesharing-Aware Mobility-on-Demand Systems
  Chonghuan Wang, Yiwen Song, Yifei Wei, Guiyun Fan, Haiming Jin, and Fan Zhang
  In IEEE Conference on Computer Communications 2021